Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Informacja z 28.01.2020 roku:

Centrum Zarządzania Projektami UMW informuje, że planowany budżet OS2 RID na rok 2020 wynosi 1 019 600 zł.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie oraz dużą liczbę złożonych w 2019 r. wniosków na działania projakościowe, głównie publikacje wybitnych studentów oraz doktorantów, szkolenia oraz wyjazdy w celu inicjowania nowych projektów, w bieżącym roku nabór wniosków zostaje wstrzymany do odwołania.

Budżet roku 2020 w głównej mierze przeznaczony jest na sfinansowanie realizowanych od 1 października 2019 r.  projektów naukowo-badawczych dla wybitnych studentów, doktorantów oraz naukowców oraz na nowe projekty, których realizacja rozpocznie się w 2 i 3 kwartale 2020 r. Ponadto planowane jest opracowanie niezależnych ekspertyz  dotyczących realizacji strategii naukowej Uczelni na kolejne lata.

Informujemy, że 15 stycznia 2020 r. zakończył się nabór wniosków w II edycji konkursu dla wybitnych studentów. Wpłynęły 4 wnioski, które obecnie podlegają ocenie.

Ogłoszenie konkursu dla wybitnych naukowców i  doktorantów planowane jest na 15 lutego 2020 r.

Drodzy Państwo !

Uruchomiliśmy kolejne zadania w ramach Obszaru Strategicznego 2 RID. Nabór wniosków na realizację zadań ma charakter ciągły i odbywać się będzie do wyczerpania środków.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą poniżej.

Wsparcie potencjału badawczego jako działanie projakościowe w ramach projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" zakłada realizację następujących zadań, które będą realizowane w Uczelni na podstawie składanych przez Państwa wypełnionych dokumentów, które przekazujemy poniżej.

 

Zadanie nr 1 w OS2 RID - Zatrudnianie zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów:

Cel: zatrudnienie ekspertów w celu ewaluacji projektów naukowych i sporządzania niezależnych ekspertyz dotyczących realizacji strategii naukowej Uczelni, a także możliwość pozyskania opinii eksperta dziedzinowego w procesie opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu naukowego lub projektu inwestycyjnego w obszarze nauki

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o zatrudnienie eksperta RID OS2

wzór CV eksperta

raport z wykonania zadania

 

Zadanie nr 2 w OS2 RID - finansowanie udziału naukowców w spotkaniach w celu zainicjowania projektów – w ramach spotkań krajowych i międzynarodowych:

Cel: udział pracowników Uczelni w spotkaniach krajowych i zagranicznych, mających na celu zainicjowanie nowego projektu naukowo-badawczego lub inwestycyjnego w obszarze nauki we współpracy ze strategicznymi partnerami krajowymi lub zagranicznymi, tworzenie konsorcjum do realizacji nowego projektu naukowo-badawczego lub inwestycyjnego w obszarze nauki, obejmującego współpracę ze strategicznymi partnerami krajowymi lub zagranicznymi, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu naukowego lub projektu inwestycyjnego w obszarze nauki, w którym Uczelnia jest liderem lub partnerem, we współpracy ze strategicznymi partnerami krajowymi lub zagranicznymi,  komercjalizacja wyników badań stanowiących własność Uczelni z udziałem strategicznych partnerów krajowych lub zagranicznych

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o udział naukowców w spotkaniach inicjujących projekty

raport dotyczący udziału naukowców w spotkaniach inicjujących projekty

 

Zadanie nr 3 w OS2 RID - zatrudnianie specjalistycznych podmiotów zewnętrznych w celu opracowania wniosków o dofinansowanie projektów:

Cel: zatrudnianie specjalistycznych podmiotów zewnętrznych w celu opracowania wniosków o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych lub inwestycyjnych w obszarze nauki we współpracy ze strategicznymi partnerami krajowymi lub zagranicznymi

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o zatrudnienie specjalistycznych podmiotów zewnętrznych

raport dotyczący zatrudnienia specjalistycznych podmiotów zewnętrznych 

 

Zadanie nr 4 w OS2 RID - wykonywanie tłumaczeń dokumentacji projektowej oraz umów związanych z realizacją projektów naukowych:

Cel: finansowanie tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz umów we współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi w celu utworzenia konsorcjum do realizacji nowego projektu naukowo-badawczego lub inwestycyjnego w obszarze nauki, obejmującego współpracę ze strategicznymi partnerami zagranicznymi, opracowania wniosku o dofinansowanie projektu naukowego lub projektu inwestycyjnego w obszarze nauki, w którym Uczelnia jest liderem lub partnerem, we współpracy ze strategicznymi partnerami zagranicznymi czy w celu komercjalizacji wyników badań stanowiących własność Uczelni z udziałem strategicznych partnerów zagranicznych

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o wykonanie tłumaczeń w zakresie dokumentacji projektowej lub umów

raport z wykonania tłumaczeń w zakresie dokumentacji projektowej lub umów

 

Zadanie nr 8 w OS2 RID - finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry naukowej i pracowników administracji:

Cel: finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry naukowej i pracowników administracji, mających na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie inicjowania nowych projektów naukowo-badawczych lub inwestycyjnych w obszarze nauki, w tym tworzenia konsorcjów do realizacji nowych projektów, opracowania wniosków o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych lub projektów inwestycyjnych w obszarze nauki, w których Uczelnia jest liderem lub partnerem, w tym we współpracy z partnerami krajowymi lub zagranicznymi, realizacji projektów naukowo-badawczych lub inwestycyjnych w obszarze nauki czy również w zakresie komercjalizacji wyników badań stanowiących własność Uczelni z udziałem strategicznych partnerów krajowych lub zagranicznych

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o udział w szkoleniu

raport związany z uczestnictwem w szkoleniu

 

Zadanie nr 9 w OS2 RID - finansowanie kosztów publikacji wybitnych studentów i doktorantów:

Cel: finansowanie publikacji naukowych, których autorami lub współautorami są wybitni studenci lub doktoranci Uczelni i które zostały afiliowane w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Środki pochodzące z OS2 RID będą mogły być przeznaczone wyłącznie na refundację kosztów publikacji dokonanej w czasopiśmie z listy A Ministra. Środki pochodzące z OS2 RID nie będą mogły być wykorzystane na refundację kosztów więcej niż dwóch publikacji tego samego studenta lub doktoranta w danym roku kalendarzowym. Wnioskodawcą środków przeznaczonych na refundację kosztów publikacji wybitnych studentów i doktorantów może być wyłącznie pracownik Uczelni, będący nauczycielem akademickim, pracownikiem naukowym lub pracownikiem naukowo-technicznym i będący równocześnie opiekunem naukowym doktoranta lub opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, w którym zrzeszony jest student.

Dokumentacja do pobrania:

wniosek o sfinansowanie kosztów publikacji

raport z otrzymanego dofinansowania do publikacji

 

Zadanie nr 10 w OS2 RID - finansowanie innych wydatków związanych z realizacją strategicznych zadań naukowych Uczelni oraz zadań związanych z promocją i rozwojem nauki w Uczelni

Cel: Finansowanie działań ze środków rezerwy w OS2 RID, z której planuje się finansowanie działań związanych z promocją projektu RID i upowszechnianiem badań naukowych.