Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu informuje, że z dniem 16.01.2019 roku obowiązuję umowa o finansowanie projektu pt.: „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” w ramach Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Regionalna Inicjatywa Działania". Numer zawartej  umowy to: 016/RID/2018/19. 

Na realizację projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki (wcześniej: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przyznało kwotę 11 998 121,30 zł. Od dnia 01.10.2021 r. zaktualizowana kwota środków przyznanych na realizację projektu wynosi: 9 354 023,74 zł.umed

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

W przedmiotowym projekcie zostały wyodrębnione zadania oraz harmonogram ich realizacji wraz z kosztorysem. Maja one służyć do rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia następujących celów:

Cel nr 1 - podniesienie poziomu badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu planuje zwiększenie liczby publikacji w czasopismach naukowych ujętych w wiodących krajowych i międzynarodowych czasopismach z IF oraz zbiorach monograficznych, co pozwoli na uzyskanie dobrego wyniku podczas procesu ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Wpływ na ewaluację Uczelni ma również aktywność w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe, realizowane ze źródeł krajowych i międzynarodowych, dlatego UMW zamierza wzmocnić swój potencjał w tym obszarze i pozyskiwać środki na projekty naukowe, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe oraz na badania kliniczne niekomercyjne. W ramach tego celu, UMW umożliwi również swoim pracownikom, doktorantom oraz studentom realizację projektów ze środków RID, które zostaną wybrane do realizacji w trybie konkursowym, na podstawie oceny dokonanej przez ekspertów.

Cel nr 2 - zwiększenie znaczenia prowadzonych w Uczelni badań naukowych i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu planuje prowadzić działania proinnowacyjne i projakościowe związane z organizowaniem wyjazdów studyjnych pracowników UMW do zagranicznych, renomowanych uczelni lub ośrodków naukowych w celu zawiązania naukowej współpracy międzynarodowej. Nawiązanie tych kontaktów umożliwi tworzenie nowych zespołów i ich udział w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych w konsorcjach. Realizacja tego celu wiąże się także z udziałem pracowników i studentów Uczelni w ważnych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych finansowanych z RID. Istotnym efektem realizacji tego celu będzie również zwiększenie liczby członkostw pracowników Uczelni w międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych.

Cel nr 3 - zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie Dolnego Śląska. Realizacja celu jest możliwa poprzez m.in. zintensyfikowanie współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez opracowanie dokumentów o charakterze strategicznym, ekspertyz czy opracowań naukowych, wpływu prowadzonej działalności naukowej w danej dyscyplinie na rozwój społeczno-gospodarczy. Ponadto efektem realizacji tego celu powinien być wzrost wykonanych ekspertyz lub opracowań naukowych prowadzonych na rzecz innych podmiotów.

Cel nr 4 - wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów. Realizacja celu jest możliwa poprzez wspieranie studentów Uczelni w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów badawczo-rozwojowych, finansowanie projektów pilotażowych dla studentów Uczelni oraz projektów dla studenckich kół naukowych. Dodatkowo planuje się stworzenie studentom możliwości uczestnictwa w kreatywnych i innowacyjnych formach kształcenia, poprzez zajęcia z wykorzystywaniem aparatury badawczej zakupionej w ramach środków RID. Umożliwi to nie tylko wykorzystanie aparatury do badań naukowych, ale również do celów dydaktycznych. Dodatkowo planowane jest pozyskanie finansowania na uruchomienie nowego kierunku kształcenia na poziomie podyplomowym związanego z tematyką badań klinicznych.

Przygotowano na podstawie: aneks nr 4 do umowy RID