Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  • slide1
  • kjhh
  • fdgvfdgfd
  • ffdgfdg
  • os2
  • OS3
  • ct

Realizacja projektów naukowych przez naukowców, doktorantów i studentów finansowanych w ramach Funduszu Nauki utworzonego w ramach realizacji projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" (RID) jest regulowana Zarządzeniem nr 82/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad wydatkowania środków w ramach Funduszu Nauki OS2 RID w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Treść zarządzenia jest opublikowana na stronie Uczelni: 

https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3949-nr-82-xv-r-2019-zasady-wydatkowania-srodkow-w-ramach-funduszu-nauki-os2-rid

Zasadniczymi celami utworzonego Funduszu Naukowego w ramach Obszaru Strategicznego nr 2 RID jest m.in.:

1) aktywizacja środowiska naukowego tworzącego zasoby ludzkie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do wzmożonej działalności naukowej i publikacyjnej poprzez działania proinnowacyjne i projakościowe finansowane w ramach Funduszu Nauki OS2 RID.

2) podnoszenie wartości, a także zwiększenie intensywności oraz obszaru oddziaływania badań naukowych prowadzonych w Uczelni, między innymi poprzez realizację projektów międzynarodowych, publikacje w czasopismach z IF oraz wspieranie prowadzenia badań przez wybitnych pracowników kadry naukowej Uczelni, doktorantów i studentów.

3) w ramach Funduszu Nauki OS2 RID finansowane są granty naukowe prorektora ds. nauki przyznawane w trybie konkursowym wybitnym pracownikom Uczelni, doktorantom oraz studentom na realizację projektów naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych wpisujących się w strategiczne obszary badań naukowych prowadzonych w Uczelni.

4) ze środków Funduszu Nauki OS2 RID finansowane będą wyłącznie projekty naukowo-badawcze lub badawczo-rozwojowe, które nie są finansowane w ramach realizowanych przez Uczelnię innych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub ze środków subwencji statutowej dla Uczelni na realizację zadań badawczych związanych z utrzymaniem i rozwojem potencjału badawczego. 

5) maksymalny czas realizacji projektu naukowo-badawczego lub badawczo-rozwojowego wynosi 2 lata od daty przyznania środków na projekt w trybie konkursowym z Funduszu Nauki OS2 RID.

6) wnioskodawcą w przypadku projektów przeznaczonych dla pracowników Uczelni jest spełnienie warunku zatrudnienia danej osoby na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracownikó naukowo-dydaktycznych (badawczo–dydaktycznych), pracowników naukowych (badawczych) lub będących pracownikami naukowo-technicznymi. 

7) warunkiem rozliczenia projektu finansowanego z Funduszu Nauki OS2 RID jest przedstawienie opublikowanej pracy naukowej z IF zawierającej informację o źródle finansowania badań naukowyh w ramach RID wraz ze złożonym raportem końcowym z realizcaji projektu badawczego.